Flyer Persisch

Persisch

شبکه ارتباطی شغل یابی مهاجران در خدمت مهاجران

هدف ما این است که به کمک می فر می (Mi 4Mi ) کسانی را که هنوز مدت زیادی نیست مقیم آلمان
هستند و در جستجوی دیدگاههای شغلی جدیدی میباشند، مورد حمایت قرار داده تا راهی در بازار
کار اینجا پیدا کنند. ما در این مورد از حمایت و مشاورت مهاجران وهمینطور فرزندان آنان
استفاده میکنیم که موفقیت در راهیابی به بازار کار در آلمان داشته اند . ما معتقد یم، که این
تجربیات، درک واحساس مهاجرین تازه را در شناخت نیازهای اجتماعی وفرهنگی بالا برده و
به ایشان امکان ورود به بازار کار را خواهد داد.
(“M i4Mi”) مهاجرین در خدمت مهاجرین
می فر می پیوندی از کارفرمایان مهاجر وغیرمهاجر از هامبورگ واطراف آن میباشد که به
یاری عده زیادی همکاران افتخاری، هدفشان جذب نیروی کاری ویافتن شغل برای مهاجران
میباشند . توجه خاصی دراین میان به فراریان جوانی میشود که امکان اقامت واشتغال آنها بالا
میباشد.
ما مسئولین ومربیان خویش را بطور مرتب در موارد زیر آموزش میدهیم:
 تهیه مدارک وطریق نوشتن تقاضای کار
 نوع برخورد ودرک فرهنگی با توجه به شرایط موجود در کشور مبدأ
 درک شرایطی که منجر به فرار ومهاجرت گردیده اند
 آداب ورسوم مختص محیط کار
 شناخت پایه های حقوقی
هدف ما برای مهاجرین:
 ایجاد امکان کار ویافت دوره های آموزشی وعملی
 کمک به مهاجرین تا از طریق شغل در جامعه ادغام شوند
 کمک به یادگیری زبان آلمانی از طریق تماس شغلی
 واینکه پیشتاز ونمونه ای برای نسل جدید با یاری گرفتن از برنامه های ما باشند
برنامه عرضه شده از طرف ما قبل ازهمه در خدمت مهاجرین ساکن در Bergedorf خواهد بود.
ما هر هفته در ساعات خاصی جوابگوی سؤالات و رفع مشکلات مهاجرین در Leuschnerstr
واقع در Haus Brügge خواهیم بود. ما بطور منظم برنامه های اطلاعاتی را بعد از ظهرها برگزار
خواهیم کردکه در آن برنامه های عملی ما جهت آگاهی وتشویق مهاجران معرفی خواهند شد.
Mi4Mi از مشاورین و مسئولین متخصص کمک میگیرد. همچنین سازمان های
دیگر دولتی وغیر دولتی l مثل W.I.R,eV. ,M.I.B نیز از ما حمایت میکنند.